DG-AcidLine S 16

Specielt udviklet til forsuring af gylle. DG-AcidLine S 16 er tilladt i alle forsuringsteknologier

DG-AcidLine S 16 anvendes til forsuring af gylle for at reducere fordampning af kvælstof fra gyllen. DG-AcidLine S 16 er tilladt i alle forsuringsteknologier.

Formålet med forsuring er, at nedbringe pH, så kvælstoffet ikke fordamper. Kvælstoffordampningen er under 10 pct. fra en gylle med en pH-værdi under 6,0.

Ved lav pH-værdi i gylle vil hovedparten af gyllens kvælstofindhold forblive på ammoniumformen. En effektiv metode til at reducere tab af kvælstof via ammoniakfordampning. Forsuring er et vigtigt tiltag, både i forhold til klimamål og til krav om højere udnyttelsesgrad af gylle.

DG-AcidLine S 16 har en meget lav pH-værdi, og skal anvendes på forsvarlig måde af uddannet personale. Læs sikkerhedsdatabladene inden anvendelse af DG-AcidLine S 16. Vær opmærksom på, at DG-AcidLine S 16 er meget korrosiv overfor udstyr og tanke af metal.

DG-AcidLine S 16 kan tilsættes i gylletanken eller direkte i gyllen før eller under udbringning. Når DG-AcidLine S 16 tilsættes gyllen, udvikles CO2, og gyllen skummer op. Det anbefales derfor, at tanken kun er 80 pct. fyldt, ligesom der skal røres grundigt. Der findes forskellige teknologier til dette, f.eks. Kyndestoft Acid System.

Under omrøring kan der opstå svovloxider. Omrøring bør derfor foregå under gode ventilerede forhold.

Fra den 1. august 2021 er der indført nye regler for dosering ved forsuring af gødning (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning). Der skal herefter anvendes følgende mængder DG-AcidLine S 16 ved forsuring:

Forsuring af uafgasset gylle i forbindelse med udbringning:

Kvæggylle: 6 kg/ton gylle

Svinegylle: 5,8 kg/ton gylle

Andre gylletyper: 22 kg/ton gylle

Forsuring af uafgasset gylle i opbevaringsanlæg:

Kvæggylle: 8,8 kg/ton gylle

Svinegylle: 11,4 kg/ton gylle

Andre gylletyper: 28 kg/ton gylle