Fordelene ved flydende gødning

Flydende gødning er i forhold til traditionel fast gødning en ny gødningsform, og er den hurtigst voksende gødningsform på verdensplan. Væksten drives af nogle meget klare fordele overfor traditionel fast gødning.  

Download oversigt her

Fleksibilitet og effektivitet

Sammensætningen af Amid N, Ammonium N og Nitrat N i Dangødning, sikrer en jævn tilførsel af kvælstof i hele vækstsæsonen og mindsker risikoen for udvaskning og lattergasemission. Med den lovpligtige tilsætning af inhibitor (ureasehæmmeren AGROTAIN) er ammoniakfordampningen ligeledes minimeret. Gødningstypen kan vælges sent i vækstsæsonen, så den kan justeres efter vækstbetingelserne. Alle næringsstofferne er 100% vandopløselige og dermed 100% plantetilgængelige.

Markedets mest effektive fosforgødning

Flydende gødning indeholder ikke citratopløseligt fosfor, men kun 100 pct. vandopløseligt fosfor. Planterne har derfor i flydende gødning hele den tilførte mængde fosfor tilgængelig. Dette er yderligere en fordel med de skærpede fosforreguleringer. De nye P-lofter giver således ofte begrænset plads til fosfor startgødning i for eksempel majs. Derfor er det vigtigt at hele den fosformængde der må tildeles, kan udnyttes 100 % af planterne.

Altid sikker og præcis tildeling af svovl med AmmoniumThioSulfat (AtS)

I handelsgødning anvendes hovedsageligt 3 former for svovl:

  • Svovl som langsomt opløseligt gips. F.eks. i mange faste NS-gødninger.

  • Svovl i sulfatform. F.eks. som svovlsur ammoniak. 

  • Svovl i thiosulfatform. F.eks. som i DanGødning

Alle tre former er virksomme S-gødninger. S på gipsform skal dog tildeles lang tid i forvejen for, at svovlen vil være fuldt plantetilgængelig. Vær også opmærksom på, at svovlbehovet er ekstra stort efter en regnfuld vinter. Både thiosulfat og sulfat virker hurtigt.

Som en ekstra sidegivinst, har AtS har både ureasehæmmende og nitrifikationshæmmende effekt. (Inhibitorvirkning)

Præcision

Med flydende gødning opnås spredning af gødningen med 100 pct. præcision på hver enkelt kvadratmeter i marken. Kantspredningen er også 100 % nøjagtig, hvilket er til gavn for udbyttet og dermed økonomien. Næringsstofferne bliver inde på marken, hvor de skal være, og ender ikke i grøften, vandløbet, læhegnet eller på vejen.

Samtidig kan man fuldt ud udnytte moderne præcisionsudstyr til gradueret gødskning.

Bladgødskning

Med flydende gødning er der mulighed for at regulere tilførslen af næringsstoffer meget sent. DanGødnings LEAF produkter er specielt udviklet til bladgødskning for hurtigt optag.

Nem og praktisk håndtering

Flydende gødning håndteres nemt i tanke og med sprøjten. Der leveres efter "Just in time" princippet, så unødig lagerplads kan undgås. Plastictankene kan nemt flyttes til forskellige lokationer, og kan ligeledes benyttes som vandbeholder for sprøjten. Der er heller ikke storsække som efterfølgende skal bortskaffes.

Klima og Miljø

Flydende gødning behøver ikke en energikrævende granulering og håndtering. Derudover har flydende gødning tilsat Agrotain det laveste tab af lattergas blandt alle anvendte gødninger i dansk landbrug og har dermed et lavt klimaaftryk.

Der er ikke vindafdrift fra gødningsdyser. Ved anvendelse af flydende gødning tabes der derfor ikke gødning til vandløb, rabatter eller naturarealer, til fordel for miljøet og biodiversiteten.