Frøgræs

Præcision og ensartede afgrøder er afgørende for et højt udbytte af høj kvalitet

Gødskning af frøgræs starter i det tidlige forår ved vækststart. Antallet af frøstængler og etablering af en ensartet afgrøde er de vigtigste parametre for et godt frøudbytte. Anvendelse af teknologi til gradueret gødskning er således meget relevant i frøgræs.

Der er stor forskel på den optimale behandling af både arter og sorter af græsfrø. Det er derfor vigtigt at rådføre sig med frøavlskonsulenten omkring de sortspecifikke anbefalinger. Nedenstående er derfor at betragte som generelle anbefalinger.

Kvælstof

Vi anbefaler at tilføre en stor mængde kvælstof ved vækststart, og at afslutte tilførsel gennem rødderne - og dermed via gødningsdyser - primo/medio april.

Umiddelbart før blomstring kan der tilføres 10 kg. N pr. ha. som bladgødskning i en DG-Leaf N 18. Dette kan medvirke til en positiv påvirkning af den store udvikling som sker i frøene umiddelbart efter blomstring.

I rødsvingel, engrapgræs, hundegræs, bakkesvingel og strandsvingel bliver frøstænglerne anlagt i efteråret og i det tidlige forår. Delt kvælstof til disse arter vil være optimalt, hvor der gødes i efteråret og følges op med kvælstof ved vækststart.  

I rajgræs bør den første tildeling af gødning ligge i marts måned, og være afsluttet ultimo april.

Svovl

Frøgræs har et svovlbehov der svarer til 10-15 pct. af den tildelte kvælstofmængde. Rajgræsserne, hundegræs, strandsvingel, engsvingel og rajsvingel er mest svovlkrævende, især på lettere jorde. DanGødning har et bredt sortiment af NtS typer med forskellige forhold mellem N og S. Derved kan man altid opnå den ønskede svovlmængde.

Fosfor og Kalium

P- og K-behovet er begrænset på velgødede jorder og kan ofte undlades til frøgræs. Man bør dog sikre sig, at jorden kan stille ca. 20 kg. P og 50 kg. K til rådighed for afgrøden. Hvis det ikke er tilfældet bør der gødes op med P og K.